KVS Regional Incentive Awardees: 1. Mr. M. M. Khuntia, PGT (Economics) in the year 2015. 2. Mr. A. K. Rakshit, PGT (Chemistry), in the year 2011 3. Mr. P. K. Acharya, Head Master in the year 2014. 4. Mr. G. Kurma Rao, Sub-staff in the year 2012.
 
1 2 3 4 5

Vikash Hembram
VIII D

Subhadeep Maity
VIII C

Vikash Hembram
VIII C

Srija Sarkar
VII A

Arko Barman
VII B

6 7 8 9 10

D. Divya
VII B

Ishika Dasgupta
VI C

Avisikta Gain
VI D

P. Sunil
VI B

Aashay
IV C

11 12 13 14 15

ALAPAN SAMANTA
VIIIA

ARITRA MONDAL
VI D

SHREYE CHATTERJEE
VI A

HRITAM
VII B

SAISTHA FATIMA
VI B

16 17 18 19 20

Arka Mondal
X

21 22 23 24 25